Mẫu Đơn mời luật sư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

 ĐƠN MỜI LUẬT SƯ 

Kính gửi………………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………..

Thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………

Là ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính mong luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho ……………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong luật sư chấp nhận đề nghị của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

   

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……..

Người làm đơn

 

 

 

…………………………………………………..