Truyện cười


Cả lớp đang ngồi học thì
tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ:


- “Tuyết đang rơi, mà
không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay
từ đầu?”
Em nào đối được câu này thầy cho 10 điểm.


Một em đứng
lên dõng dạc


- Thầy ăn cơm, không
ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ
đầu?