Truyện cười


Ông Việt Nam mới học tiếng
Anh, vô tình đụng phải ông Tây nên nói:


- I’m sorry.


Ông Tây cũng lịch sự:


- I’m sorry too.


Ông Việt Nam nghe xong vội
vàng:


- I’m sorry three.


Ông Tây nghe thấy lạ quá
hỏi:


- What are you sorry for?


Ông Việt Nam làm luôn:


- I’m sorry five.


Ông Tây lo lắng hỏi ông
Việt Nam:


- Sorry, are you sick.


Ông Việt Nam vẫn thản
nhiên:


- I’m sorry seven.


Ông Tây tức lắm trợn mắt
hỏi:


- Sorry, do you intend to
count to eight?.


Ông Việt Nam kiên nhẫn:


- I’m sorry nine


Ông Tây ngọng luôn:


- Then..then…


Ông Việt Nam:


- I’m sorry eleven.